තොරතුරු තාක්ෂණය මගින් නව

මහජන සේවාවක්

සේවා කාණ්ඩ

ප්‍රාදේශීය රාජකාරී කටයුතු

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සිදු විය යුතු හා සිදුකරනු ලබන රාජකාරි කටයුතු අප විසින් සිදුකරනු ලබයි .

ඊ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම

රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඊ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව නව තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් රාජ්‍ය සේවයක්.

ජංගම දුරකථන මගින් සේවා සිදුකිරීම

.

සහන සේවා කටයුතු

ආපදා සහන සේවා කටයුතු

dswalasmulla.com

සැලසුම් සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම

සැලසුම් අංශය මගින් විවිධ වූ සැලසුම් සේවාවන් මහජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරණු ලබයි.

Richtech Technology

Transfer Financial Services

Businessbox will deliver value to all the stakeholders and will attain excellence and leadership through such delivery of value. We will strive to support the stakeholders in all activities related to us. Businessbox provide great things.Everyone defines success differently – as much as there are people, there are different opinions. Number one in our priority list is the success of our students, alumni and their employers.

Global Business Services

Professional Growth

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Research & Development

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Valuable Services

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

...

Creative Idea Businessbox

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Continue The Conversation


නවතම පුවත්

...

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයෙක්

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස අයි.ආර්.කේ.විතාරණ මහතා වැඩ භාරගනී.

Learn More
...

නව සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරියක්

නව සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස වැඩ භාරගනී. .

Learn More
...

නව සහකාර අධ්‍යක්ෂ වරියක්

Learn More