රජය හා බැඳුනු රාජකාරී කටයුතු විශාල ප්‍රමාණයක් මහජනතාව වෙනුවෙන් අගෙන් සිදුවේ

Careers

ඔබගේ රාජකාරී කටයුතු සදහා අප වෙත එන්න

රජය හා බැඳුනු රාජකාරී කටයුතු විශාල ප්‍රමාණයක් මහජනතාව වෙනුවෙන් අගෙන් සිදුවේ.

උපරිම සේවාව ඔබට සපයයි

අප හැකි උපරිම ලෙස ඔබට සේවාව සපයයි

අප විසින් සිදු කරන ප්‍රධාන රාජකාරි කිහිපයක්.

 • ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය.
 • දැව/වැලි බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.
 • ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම
 • වාහන ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම
 • ඉඩම් දීමනාපත්‍ර කටයුතු
 • ඉඩම් බලපත්‍ර කටයුතු
 • සමාජ සේවා කටයුතු
 • ඉදිකිරීම් කටයුතු
 • ජාතික හැඳුනිම්පත් කටයුතු
 • උප්පැන්න/විවාහ/මරණ සහතික නිකුත් කිරීම
 • සමෘද්ධි කටයුතු

100%

මීට අමතර රාජකාරී කටයුතු විශාල ප්‍රමාණයක් ඔබට ලබාගත හැකිය.

අපගේ ාජකාරි ක්‍රියාවලිය

සැලැස්ම
ක්‍රියාත්මක කිරීම
පසුවිපරම් කිරීම
අඩුපාඩු සොයාබැලීම
නැවත විශ්ලේෂණය
අඩුපාඩු සැකසීම
අනවශ්‍ය දේ බැහැර කිරීම
නිමකිරීම/පවත්වාගෙ යාම

Continue The Conversation


නවතම පුවත්

...

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයෙක්

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස අයි.ආර්.කේ.විතාරණ මහතා වැඩ භාරගනී.

Learn More
...

නව සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරියක්

නව සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස වැඩ භාරගනී. .

Learn More
...

නව සහකාර අධ්‍යක්ෂ වරියක්

Learn More