පොදු ජන මෙහෙයට දිරිය දෑත් වෙමු

පුබුදමු වලසුමුල්ල

අප ආ ගමන් මග

...

දැක්ම හා මෙහෙවර පිළිඹිබු කරන ගුණාත්මක රාජ්‍ය සේවාවක්

...
දැක්ම

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව ජනතා මෙහෙවර ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ජනතා ප්‍රසාදය ලද හොදම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වීම.

මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තින් වලට අනුකූලව සේවා සැපයීම සම්පත් සම්බන්ධීකරණය සහ ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුත් කාර්යක්ෂම තිරසාර සහ සැලසුම් සහගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුළින් ප්‍රෙද්ශයේ ජන දිවිය නංවාලීම.

සුහද සීලී මානව පිළිගැනීමක්

රාජකාරී සඳහා පැමිණෙන මහ ජනතාව ඉතාමත් සුහදසීලී ලෙස පිළිගනිමින් ඔවුන්ගේ රාජකාරි ඉටුකිරීමට අප සූදානම් .

.

තොරතුරු තාක්ෂණය සමගින්

බාහිර පාරිබෝගිකයන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදා ගැනීම.

අභ්‍යන්තර පාරිබෝගිකයන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදා ගැනීම..

ආංශ මට්ටමින් රාජකාරී කටයුතු

ඒ ඒ අංශ මගින් සිදුකරනු ලබන රාජකාරී කටයුතු අංශ ප්‍රධානීන්ගේ අධීක්ෂණය සහ මෙහෙයවීම යටතේ සිදු වෙයි.

Continue The Conversation


නවතම පුවත්

...

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයෙක්

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස අයි.ආර්.කේ.විතාරණ මහතා වැඩ භාරගනී.

Learn More
...

නව සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරියක්

නව සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස වැඩ භාරගනී. .

Learn More
...

නව සහකාර අධ්‍යක්ෂ වරියක්

Learn More